Amazon

Bird - Yellow Nape Amazon

BJ - Yellow Nape Amazon

Brutus - Double Yellow Head Amazon

Cappi - Yellow Nape Amazon

Charlie - Yellow Crown Amazon

Edgar and Bonnie - Orange Winged Amazon

Gus - Yellow Crown Amazon

Hector - Yellow Nape Amazon

Ike - Blue Fronted Amazon

Leo - Orange Winged Amazon

Lincoln - Yellow Nape Amazon

Mananita - Double Yellow Head Amazon

Molly - Yellow Nape Amazon

Pepper - Yellow Nape Amazon

Rainbow (formerly Smoky) - Blue Fronted Amazon

Rascal - Yellow Nape Amazon

Rio - Blue Fronted Amazon

Rocky - Blue Fronted Amazon

Rosco - Red Lored Amazon

Weezee - Double Yellow Head Amazon

Zoey - Lilac Crown Amazon